نمونه دادخواست طلاق توافقی

توضیح: در دادخواست طلاق توافقی هر کدام از زن یا شوهر می توانند خواهان یا خوانده قرار گیرند و فرقی نمی کند کدام یک خواهان یا خوانده باشند.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به استناد کپی...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست مطالبه وجه با قرار ت...

با عرض سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب مدارک و مستندات ضمیمه دادخواست مبلغ … را از خوانده طلبکار می باشم که ایشان تعهد نمودند در تاریخ … بدهی خود را پرداخت نمایند. با...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرا...

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
به موجب تصویر مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره … مورخ … عهده بانک … شعبه … اینجانب مبلغ … از خوانده طلبکارم که در موعد مقرر پرد...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست مطالبه نفقه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام. با توجه ...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکو...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی شهرستان … به پرداخت مبلغ … ریال در حق آقای/ خانم …...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرس...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب مبلغ … ریال را از خوانده … آقای/خانم … به موجب اسناد و مدارک موجود طلبکار می باشم که با وجود مراجعات مکرری که نزد ایشان داشتم هیچ ا...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست الزام به تمکین

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام که ایشان ...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست استرداد لاشه چک

توضیح: این دعوی می تواند به صورت مستقل و یا به صورت دعوی متقابل (دعوی که در مقابل دعوی دیگر که اصلی نام دارد طرح می شود) طرح شود.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب سند عادی مورخ...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت ...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست مطالبه مهریه با قرار...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب کپی مصدق عقدنامه شماره … در تاریخ … در دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد نموده ام. مهریه مق...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد نموده ام. حاصل این ازدواج در مدت &...

ادامه مطلب...

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب کپی مصدق عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام. در طول زندگی مشت...

ادامه مطلب...