قاچاق

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ ‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از: ‌الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌ کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خد...

ادامه مطلب...

به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهوار...

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳: ‌ماده ۱- به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد. ...

ادامه مطلب...

حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

ماده ۳- ماده (۷۰۲) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش‌ ماه تا...

ادامه مطلب...

خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۶۲- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث ...

ادامه مطلب...