نمونه قرارداد کار

ماده۱) طرفین قرارداد:
آقای/خانم/شرکت ……………………………… فرزند …………………&he...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت
مبایعه نامه …… دانگ، مشارکت در ساخت …… دانگ
ماده ۱) طرفین معامله:
طرف اول – مالک
۱ – آقا / خانم …………&hell...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد اجاره منزل

ماده ۱) طرفین قرارداد:
الف) موجر
شخص حقیقی:
خانم/آقای: ………………… فرزند: …………. به شماره شناسنامه: …….. کد ملی
...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد فروش خودرو

ماده ۱- طرفین قرارداد:
الف) فروشنده
شخص حقیقی:
خانم/آقای ………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد بیع قطعی ملک

ماده۱- طرفین قرارداد:
فروشنده:
خانم/ آقای: …………….. فرزند: …………………. به شماره شناسنامه: ………&hel
...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد پیش فروش ملک

ماده ۱- طرفین قرارداد:
۱-۱- فروشنده/ فروشندگان ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه ………… صادره از …&hel...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد ضمان

اینجانب ……. فرزند …….. دارای شماره شناسنامه ……. کد ملی ……….. صادره از …….. متولد ………. ساکن …&he
...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد ترخیص کالا

ماده۱- طرفین قرارداد:
صاحب کالا:
خانم/آقای………… فرزند …………… دارای شماره شناسنامه …………… کد ملی &hellip...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

این قرارداد فیمابین شرکت …… به نمایندگی …… به نشانی….. تلفن …… فاکس… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شرکت &hel...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

ماده ۱- طرفین قرارداد
۱-۱ انتقال دهنده ….. فرزند ……… به شماره شناسنامه …… صادره از ……… کد ملی … متولد … ساکن …&hell
...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد حق ارتفاق

ماده ۱- طرفین قرارداد:
مالک:
خانم/آقای …………….. فرزند …………. دارای شماره شناسنامه ………………. کد مل...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد وکالت دادگستری

ماده ۱- طرفین قرارداد : پیرو تنظیم وکالت نامه شماره ………. مورخ ……………….. قرارداد حق‌الوکاله به شرح زیر فی مابین خانم/آقای: …&he...

ادامه مطلب...