نمونه رای جعل و استفاده از سند مجعو...

تاریخ : ۷۶/۲/۷ کلاسه پرونده : ۷۴/۱۲۹/۱۷۰۷ شماره دادنامه : ۱۴۱و ۱۴۰ نوع اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول مرجع رسیدگی : شعب ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران به ریاست آقای طوسی شاکی : آقای سیروس … به نشان...

ادامه مطلب...

نمونه رای توهین

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید قدوسی شعبه ۱۳۳ ۳۳۰/۸۳ الف: کلاسه پرونده: ۱۳۳ بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام خانمها ۱- پروانه ۴۰ ساله خانه دار مدرس دانشگاه اهل تهران ساکن مشهد با وکالت آقای علی...

ادامه مطلب...

نمونه رای توهین

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید قدوسی شعبه ۱۳۳ ۳۳۰/۸۳ الف: کلاسه پرونده: ۱۳۳ بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام خانمها ۱- پروانه ۴۰ ساله خانه دار مدرس دانشگاه اهل تهران ساکن مشهد با وکالت آقای علی...

ادامه مطلب...

نمونه رای فریب در ازدواج

بسمه تعالی  (رای دادگاه )   در این پرونده افسانه فرزند علی اصغر ۲۵ ساله اهل شمیران ساکن سعادت آباد شغل دانشجو متهم است به فریب در ازدواج نسبت به شوهرش با توجه به مجموع محتویات پرونده شکایت ش...

ادامه مطلب...

نمونه رای نشر اکاذیب

 بسمه تعالی  به تاریخ : ۱۳۷۳/۰۶/۲۹  پرونده کلاسه ۷۳/۴۴۲ ک ۲ مرجع رسیدگی : دادگاه کیفری دو سراب کیفر خواه : شکایت دادسرا ….. کیفر خوانده : بلوط فرزند حسن ساکن سراب موضوع اتهام : ن...

ادامه مطلب...

نمونه رای ایراد ضرب و جرح عمدی

بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص اتهام آقایان ردیف اول ایرج فرزند برجعلی ردیف دوم رمضان ردیف سوم سید نصر الله فرزند سید رضا و ردیف چهارم سید عباس فرزند نصر الله دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به...

ادامه مطلب...

نمونه رای جرایم مطبوعاتی

بسمه تعالی به تاریخ : ۱۳۷۷/۰۶/۳۰  پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۱۰/۳۴۱  شماره دادنامه ۲۷۳ مرجع رسیدگی : شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی کارکنان دولت (مطبوعات) شاکیان : ۱- ریاست هیات مدیره شرکت ...

ادامه مطلب...

نمونه رای تصرف عدوانی

بسمه تعالی  (رای دادگاه ) در این پرونده آقایان علی و ناصر متهمند به تصرف عدوانی شارع ۴ متری و تبدیل آن به ۲ متری به زمین آقای شاهرخ بوده بدین توضیح که شاکی اخیر الذکر مالک قطعه زمین شماره یک روی ...

ادامه مطلب...

نمونه رای خیانت در امانت

بسمه تعالی (رای دادگاه ) در این پرونده بر حسب کیفر خواست صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی شهر ری آقای غلامرضا فرزند حسین ۲۹ ساله اهل و ساکن تهران متهم است به خیانت در امانت نسبت به اموال موضوع ...

ادامه مطلب...

نمونه رای قتل عمدی (به اعتقاد مهدور...

بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص اتهام آقای اکبر فرزند اسفندیار ۲۱ ساله دیپلمه بیکار با سواد اهل یان چشمه فریدون ساکن نجف آباد شیعه ایرانی فاقد پیشینه کیفری بدون عیال و اولاد به قتل عمدی سید ابوالقاسم...

ادامه مطلب...

نمونه رای کلاهبرداری

بسمه تعالی  (رای دادگاه ) در خصوص اتهام آقای احمد دایر بر کلاهبرداری با توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و اظهارات و شهادت شهود و نحوه دفاعیات متهم مبنی بر اینکه موتور سیکلت را به مبلغ یک صد ه...

ادامه مطلب...

نمونه رای سقط جنین و شرکت در قتل عم...

بسمه تعالی (رای دادگاه ) بنا به کیفر خواست دادسرای عمومی تهران : ۱- آقای دکتر چنگیز متهم است به سقط جنین و شرکت در قتل غیر عمدی مرحوم خانم آذردخت ۲- آقای دکتر هوشیار فرزند محمد کاظم متهم است به شرکت د...

ادامه مطلب...