آیین نامه تعرفه ھزینه ایاب و ذھاب گ...

در اجرای تبصره ٣ ماده ۵۶٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ٢١۵ قانون فوق، آیین نامه تعرفه

ادامه مطلب...

آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درم...

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری «آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» به شرح مواد

ادامه مطلب...